Inleiding

Voor “Het Vastgoedgenootschap BV.” is een verantwoorde en zorgvuldige omgang met gebruikers van onze website van groot belang alsmede de door ons ontvangen persoonlijke en/of zakelijke gegevens van deze gebruikers . Wij handelen te allen tijde in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ten aanzien van de borging, verwerking, ontsluiting en eventuele overdracht van deze gegevens handelen wij volgens de bepalingen van deze wet.
“Het Vastgoedgenootschap BV. “ is in deze aan te merken als "verantwoordelijke" in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het gebruik van specifieke onderdelen uit deze website, waaronder aanmeldingen van woon- en werkruimte, worden bepaalde gevraagde gegevens vastgelegd in een digitaal dossier. “Het Vastgoedgenootschap BV.” heeft voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de directeur bedrijfsvoering en zijn gemandateerde tot functionaris voor de gegevensbescherming aangewezen.

Veiligheid van uw gegevens

“Het Vastgoedgenootschap BV.” zal te allen tijde zorgvuldig met de beschikbaar gestelde gegevens van gebruikers van de website omgaan en trachten deze continu optimaal te beveiligen. Slechts enkele door “Het Vastgoedgenootschap BV.” geselecteerde medewerkers hebben toegang tot de informatie die de gebruikers via de site maar ook anderszins doorgeven en heeft de hiervoor bedoelde medewerkers een geheimhoudingsplicht opgelegd. De zorgvuldige omgang met deze gegevens maakt onderdeel uit van ons bedrijfsproces. De opslag en doorgifte van gebruikersgegevens via het internet zijn beveiligd door gebruikmaking van de gebruikelijke technieken.
Op een aantal pagina’s van de website kan men doorklikken naar websites van derden. Zij hanteren mogelijk een afwijkende privacybeleid. “Het Vastgoedgenootschap BV.” is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt daarvoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Borging en ontsluiting van uw gegevens

De op de website ingevulde en doorgestuurde gegevens worden vastgelegd in een dossier, dat nodig is voor het maken van een match voor de inschrijving, het onderhouden van de daarop volgende (contractuele) relatie en de benodigde correspondentie, het onderhouden van de contacten en het opstellen van profielen, rapportages en statistieken.
De door de gebruiker toevertrouwde persoonlijke- en/of zakelijke gegevens worden niet langer door “Het Vastgoedgenootschap BV.” bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de door haar beoogde doeleinden. Bij beëindiging van de onderlinge relatie zal uw dossier worden gesloten en gegevens worden vernietigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het gestelde in de archiefwet.
Uw gebruikersgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. De gebruiker beschikt over een inzagerecht van de door hem opgegeven en bewaarde persoonlijke- en/of zakelijke gegevens. Gebruiker kan als gegevens niet op een juiste wijze zijn geborgd en/of onjuist worden weergegeven een schriftelijk en ondertekend verzoek ter correctie aan ons sturen onder vermelding van datum, en naam-, adres- en woonplaatsgegevens en deze richten aan:

Het Vastgoedgenootschap
de directeur bedrijfsvoering en financiën
Postbus 465
3100 AL Schiedam

Tenslotte

“Het Vastgoedgenootschap BV.” behoudt zich het recht om deze privacyregeling te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling deze regelmatig te controleren.